Dini Rüya Tabiri

Dini Rüya Tabiri kelimesi görmek anlamına gelen rü’yet kelimesinden türetilmiştir. Uyku sırasında görülen düşleri ifade eden bu kavram insanlığın var olduğu dönemler boyunca varlığını sürdürmüştür. İlkel zamanda dahi varlığı bilinen ve bir işaret olarak görülen rüyalar günümüzde de çeşitli şekilde tabir edilmektedir. Dini rüya tabiri ise bu alanda öne çıkmaktadır. Hemen her dinde bulunan rüya tabirleri kutsal metinlerde geçmesinden dolayı insanlar tarafından daha çok merak edilmiştir.

Tarihi açıdan inceleme yapılırsa eski Mısır dönemlerinde insanların kâhinlere ve büyücülere giderek rüyalarını anlattıkları görülmektedir. Aynı dönem içerisinde Antik Yunan döneminin insanları da kendi aralarında rüya tabirleri yapmışlardır. Bilinen en eski dini rüya tabiri ise Asurlular tarafından MÖ 5000’li yıllarda yazılan eserlerle gün yüzüne çıkmıştır.

Dini Rüya Tabiri Ne Zaman Başladı?

Dini rüya tabirinin başlangıcı hakkında çeşitli yorumlar bulunuyor olmakla birlikte MÖ 2000’li yıllarda Mısır’da rüya tabiri yapan bir tanrının olduğundan bahsedilmektedir. Serapis adındaki bu tanrının amacının rüya gören insanları uyarmak ve onlara rüyaları hakkında bilgiler sunmak olduğu söylenmektedir. Dini rüya tabiri çalışmaları da bu döneme kadar dayandırılmaktadır.

Dini anlamda rüya tabirlerinin aslında çok eski zamanlarda da var olduğu hatta ilkel kabile dinlerinde tanrılardan bir işaret geldiğine dair yorumların yapıldığı bilinmektedir. Kâhin ve büyücülerin dini anlamda rüya tabiri yaptıkları da kabul edilen bir görüştür.

Semavi Dinlere Göre Rüya Tabirleri

Allah tarafından gönderilen ve bir kitabı olan dinlere semavi dinler adı verilmektedir. İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinler semavi kaynaklı dinlerdir. Bu dinlerde rüya tabirleri önemli bir yer tutmakla birlikte kutsal metinlerde rüyalarla ilgili ayetler bulunmaktadır.

Yahudilikte Rüya Tabiri

Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’ta Hz. Yusuf’un gördüğü rüyalarla ilgili bölümler bulunmaktadır. Yahudiler rüyaların önemli birer işaret olduğunu düşünmekte ve ilahi emirlerin gönderildiği özel bir güç olarak yorumlamaktadır. Hz. Yusuf’un Yahudiler tarafından önemli bir peygamber olarak görülmesi ve rüya yorumu yapıyor olması Yahudilikteki rüya tabiri kavramının gelişmesini sağlamıştır.

Hristiyanlıkta Rüya Tabiri

İncil’in on farklı noktasında rüya kelime olarak geçmektedir. Ayrıca rüya yorumu konusunda kâhinleri ile ünlü olan Hristiyanlar kehanet tarzında yorumlar yapmışlardır.

İslamiyet’te Rüya Tabiri

Dini rüya tabirileri kavramının tam karşılığını bulduğu dinlerden olan İslamiyet’e göre rüyaların tabir edilmesi caizdir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un rüyası ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmaktadır. Rüya yorumları ile ilgili haberlerin de verildiği Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in rüyaları da anlatılmaktadır. Hatta Hz. Yusuf’a rüya tabirlerinin öğretildiği ve Hz. İbrahim, Hz. Muhammed ve Hz. Yakub’a kendi rüyalarını tabir etme yeteneği verildiği de anlatılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de rüya tabirlerine te’vilatur rüya, tabiru- r rüya gibi kelimeler kullanılmıştır. Hadisler ışığında rüya tabirlerine bakıldığında Hz. Peygamber’e peygamberlik öncesinde sahih rüyalar gösterilerek peygamberlik müjdesinin verildiği ve ruhen uygun bir ortamın hazırlandığı bilinmektedir. Peygamberimize rüya şeklinde vahiy gelmemiş ancak vahye hazırlık evresinde sahih rüyalar gösterilmiştir.

dini rüya tabiri
dini rüya tabiri
Dini Rüyalar Kaça Ayrılır?

Dini rüyalar kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır:

  1. Sahih Rüyalar

Gerçek rüyalar, doğru rüyalar olarak da bilinen bu rüyalar kullara sıkıntı vermez. Gerçek hayatla bağlantısı olan bu rüyalar geleceğe yönelik gaybi bilgiler de verebilir. Korkutma amacı olmayan bu rüyalar Allah tarafından gönderilir. Kaynağı Allah olduğunda dolayı bu rüyaların tabiri yapılabilmektedir.

  1. Kazib Rüyalar

Yalancı ya da sahte rüyalar olarak da adlandırılan bu rüyalar şeytanidir. İçerisinde korku, vesvese ve Allah’tan uzaklaşmanın yer aldığı bütün rüyalar kazib rüyalar içerisindedir. Bu tür rüyalar insanı kötüye sürüklemekle kalmaz gerçek olmamasından dolayı korkuya da neden olur. Ayrıca bu tür rüyaların yorumlanmaması ve anlatılmaması uygun görülmüştür.

Peygamberimiz (s.a.v.)’e göre rüyalar üç kısma ayrılmaktadır:

  • Rahmani Rüyalar

Allah tarafından gönderilen ve aslı güzel olan rüyalardır. Bu tür rüyalarda Allah kuluna gelecekle ilgili bilgiler verebilir. Güzel ve iyi olan şeylerin görüldüğü bu tür rüyalarda kullar sıkıntı hissetmezler. Bu rüyaların anlatılmasında bir sakınca yoktur. Yorumlanması da mubahtır.

Örnek vermek gerekirse Hz. Yusuf’a gösterilen güneş ve yıldızların yer aldığı rüya ruhanidir. Hz. İbrahim’in oğlunu kurban ettiğini gördüğü rüyada bu rüyalar arasında yer alır. Hz. Aişe’den gelen br rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından görülen rahmani rüyalar ertesi gün olduğu gibi çıkmıştır.

  • Nefsani Rüyalar

Kulun gündelik hayatı ile ilgili gördüğü rüyalardır. Bu rüyalarda gündelik hayata dair akılda kalan görüntüler yer almakla birlikte geleceğe yönelik herhangi bir bilgi bulunmayabilir. Nefsani rüyalar çoğu alim tarafından psikolojik rüyalar olarak da adlandırılmıştır.

Rüyada çok sevilen ya da çok korkulan şeyleri görmek de nefsani rüyalar arasında değerlendirilmiştir. Örneğin aç birinin yemek görmesi ya da köpekten çok korkan birinin rüyasında köpek görmesi bu rüya çeşididir.

  • Şeytani Rüyalar

Dini rüya tabiri yapan kişilerin genellikle yorum yapmadığı rüyalar şeytanidir. İnsanlara korku vesvese veren bu rüyalarda kullar kendilerini sıkıntı içerisinde hissederler. Allah yolundan uzaklaşmaya çeken ve kulun şeytani düşüncelere kapılmasına neden olan bu rüyalar anlatılmamalıdır ve yorumlanmaması gerekir.

Şeytani rüyalar ile ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) ‘’Müjdeleyici, güzel rüyalar Allah’tandır. Kabuslar kötü rüyalar şeytandır.’’ buyurmuştur. Rüyasında kafasının koptuğunu ve kendisinin de bu kafanın peşinden koştuğunu gören bir sahabi için Peygamberimiz (s.a.v.) ‘’Şeytan seninle oynamış.’’ buyurmuştur.

Dini Rüya Tabirlerini Kimler Yapabilir?

Dini rüya tabirleri yalancılıkla itham edilmeyen ve dini vecibelerini düzenli bir şekilde yerine getiren kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca İslam dini esaslarını bilen kişiler tarafından rüya tabirlerinin yapılması gerekir. İslam dininden olmayan, yalancılıkla itham edilmiş ya da dini noktada gevşeklik gösteren kişilerin rüya yorumları dikkate alınmamalıdır.

Dini rüya tabiri konusunda öne çıkan İslam alimleri şunlardır:

  • İmam Nablusi
  • İbni Sirin
  • Kirmani

Rüya tabirlerinde güvenilir kişiler bulmak ve onların rüyaları doğru bir şekilde yorumlayacaklarına inanmak gerekir. Güven vermeyen ve kahin, büyücü gibi özellikleri olan kişiler İslam’a göre rüya yorumlayamazlar. Peygamberlere gelen rüyalar vahiy kapsamında değerlendirilebilir ve uyulması gereken geçerlilikleri vardır. Ancak diğer kulların gördüğü rüyalar vahiy gibi değerlendirilemez. Kullar gördükleri rüya ile amel etmek zorunda değildir. Eğer şeytani bir rüya görülmüşse bu rüya ile amel edilmez.

Rüyalar İslam alimleri tarafından bir delil olarak kabul edilmemiştir. Yani ben rüyamda gördüm şu şöyledir şeklinde bir düşünce yanlıştır. Rüyada görülen şeylerin herhangi bir geçerliliği olmadığı gibi yorumlarının da geçerliliği yoktur. Kimi rüyalar yorumlansa dahi yorumların gerçek hayatla bir bağlantısı olmayabilir. Hayati konularda rüya ile amel etmek yerine Kur’an ve sünnet kapsamında hareket etmek gerekir.

İslam alimleri tarafından dikkat edilen bir diğer konu ise rüyanın parça parça değil tamamen değerlendirilmesidir. Rüyada görülen objeler ya da olaylar tek başına bir anlam ifade etmeyeceğinden dolayı her birinin birbirine bağlanarak yorumlanması gerekir. Bu konuda rüya tabiri yapacak olan kişiye bütün rüya anlatılmalı ve kopukluk olmamasına dikkat edilmelidir. Dini rüya tabiri için günümüzde güvenilir sitelerden yorum hizmeti alınabilmektedir.

Dini Rüyalar

rüya tabiri - güzel sözler - islam fm - korsan taksi - mersin escort - gaziantep kamera sistemleri - korsan taksi